• TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON - KURSY I SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE • | Techniki sprzedaży przez telefon| Budowanie wizerunku przez telefon | Techniki prowadzenia rozmów biznesowych przez telefon | Techniki modulowania głosu w rozmowach biznesowych przez telefon | Techniki sprzedaży w prezentowaniu firmy przez telefon | Skuteczne otwarcie telefonicznej rozmowy biznesowej | Techniki sprzedaży wzbudzające zainteresowanie przez telefon | Skrypt rozmowy telefonicznej | Techniki sprzedaży ułatwiające rozpoznawanie potrzeb klientów | Telefoniczne techniki sprzedaży ułatwiające zadawanie pytań, słuchanie i odpowiadanie | Techniki sprzedaży przez telefon w prezentowaniu ofert sprzedaży | Techniki sprzedaży przez telefon w doborze skutecznych słów | Telemarketing - prezentowanie korzyści w sprzedaży | Argumenty biznesowe | Telefoniczne odpowiadanie na pytania i odpieranie obiekcji | Techniki sprzedaży w prowadzeniu trudnych rozmów | Telefoniczne techniki sprzedaży w przyjmowaniu reklamacji | Techniki sprzedaży w obsłudze klientów, którzy nie mają racji | Techniki sprzedaży w rozmowie biznesowej z przemądrzałymi klientami | Techniki sprzedaży w rozmowach z nieuprzejmymi i agresywnymi klientami | Techniki telefonicznego przedstawiania cen | Telefoniczne techniki sprzedaży w prowadzeniu rozmów cenowych | Techniki sprzedaży zmniejszające wrażliwości na ceny | Obrona przed wymówkami cenowymi przez telefon | Telefoniczne finalizowanie sprzedaży | Techniki sprzedaży przyspieszające decyzje zakupu | Techniki kończenia rozmów w sprzedaży przez telefon •
 

Szkolenie » techniki sprzedaży przez telefon

szkolenia - techniki sprzedażowe przez telefon

Telefon dla handlowca jest jednym z najważniejszych narzędzi umożliwiających komunikację z klientami. Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych przez telefon pozwala sprzedawcom umówić się z klientami na spotkania biznesowe, a telemarketerom na prowadzenie aktywnej sprzedaży. Brak przygotowania telemarketingowego większości handlowców sprawia, że wykazują oni niechęć do telefonicznych rozmów z klientami. Trudności w przebijaniu się przez „zaporę” sekretarską, nieobecni klienci, szybkie odmowy klientów - wszystko to rodzi frustrację sprzedawców. W przypadku opanowania umiejętności telemarketingowych wzrasta skuteczność handlowców (wzrasta ilość spotkań, wysłanych ofert i nowych klientów). Stosunkowo łatwo można poprawić umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów biznesowych przez telefon. Temu służy zaprezentowany poniżej program szkoleniowy.

 

Program szkolenia » Techniki sprzedaży przez telefon

I. TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON - ROZPOCZĘCIE ROZMOWY

Profesjonalny wizerunek przez telefon
• Zasady budowania profesjonalnego wizerunku przez telefon
• Niewerbalna komunikacja biznesowa przez telefon
• Modulowanie głosu w rozmowach biznesowych przez telefon
• Prezentacja telemarketera (sprzedawców) i firmy przez telefon

Rozpoczęcie rozmowy handlowej przez telefon
• Rozmowy biznesowe inicjowane przez klienta
• Rozmowy biznesowe inicjowane przez handlowców
• Przebijanie się przez "zaporę" sekretarską
• Skuteczne otwarcie rozmowy biznesowej przez handlowców
• Techniki wzbudzenia ciekawości przez telefon
• Postępowanie handlowców przy pierwszej odmowie klienta
• Postępowanie handlowców przy dalszej odmowie klienta
• Opracowanie skryptu rozpoczęcia telefonicznej rozmowy handlowej

II. TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON - PREZENTOWANIE OFERTY

Telefoniczne rozpoznawanie potrzeb klientów
• Telefoniczne rozmowy biznesowe - techniki zadawania pytań handlowych
• Telefoniczne rozmowy biznesowe - techniki słuchanie wypowiedzi klienta
• Telefoniczne rozmowy biznesowe - zrozumienie i odkrywanie potrzeb klientów
• Telefoniczne rozmowy biznesowe - opracowanie skryptu z pytaniami

Telefoniczne prezentowanie ofert handlowych
• Skuteczne słowa w telefonicznej rozmowie biznesowej
• Sekwencje ułatwiające prezentowanie korzyści
• Zasady dopasowania argumentów do potrzeb klientów
• Telefoniczne prezentacje biznesowe - fundamentalne zasady prezentacji
• Telefoniczne prezentacje biznesowe - opracowanie skryptu rozmowy

III. TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON - TRUDNE ROZMOWY

Telefoniczne odpieranie obiekcji klientów
• Obiekcje biznesowe - technika prowadzenia rozmów w przypadku obiekcji
• Skuteczne techniki odpierania obiekcji biznesowych
• Przygotowanie skryptu z odpowiedziami na możliwe obiekcje

Prowadzenie trudnych rozmów telefonicznych
• Rozmowy biznesowe - telefoniczne przyjmowanie reklamacji
• Telefoniczne rozmowy biznesowe w sytuacji, gdy klienci nie mają racji
• Telefoniczne rozmowy biznesowe z przemądrzałymi klientami
• Telefoniczne rozmowy biznesowe z nieuprzejmymi klientami
• Telefoniczne rozmowy biznesowe z agresywnymi klientami
• Rozmowy biznesowe - sztuka sterowania rozmową telefoniczną

IV. TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON - FINISZOWANIE ROZMOWY

Telefoniczne rozmowy o cenach
• Technika telefonicznego przedstawiania cen
• Zasady prowadzenia rozmów o cenach
• Zmniejszanie wrażliwości klientów na ceny
• Opracowanie zestawu argumentów zmniejszających wrażliwość na cenę
• Obrona przed wymówkami cenowymi

Telefoniczne finalizowanie sprzedaży i rozmów handlowych
• Telefoniczne sygnały gotowości klienta do zakupu
• Techniki przyspieszania decyzji zakupu
• Zakończenie rozmów w przypadku dokonania sprzedaży
• Zakończenie rozmów w przypadku niepowodzenia sprzedaży

V. TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON - ROZMOWY Z DŁUŻNIKAMI

Telefoniczne rozmowy przyspieszające ściąganie należności
• Rozmowy z dłużnikami w sprawie przyspieszania ściągania należności
• Wymówki i gry stosowane przez dłużników dla unikania płatności
• Obrona handlowców przed wymówkami i grami dłużników
• Skrypt rozpoczęcia rozmowy z dłużnikiem
 

 

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie - techniki sprzedaży przez telefon

Szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon” realizujemy w formie zamkniętej. Oznacza to, że w szkoleniu biorą udział handlowcy tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają na dostosowanie programu szkolenia z telesprzedaży do potrzeb uczestników, umożliwiają zastosowanie branżowych przykładów oraz dobranie odpowiedniej intensywności i tempa szkolenia sprzedawców. Program szkolenia jest przeznaczony dla telesprzedawców i handlowców realizujacych część sprzedaży przez telefon (np. umawianie spotkań, prezentowanie oferty, negocjowanie przez telefon, zamykanie transakcji).

Profil uczestnika szkolenia

• Telemarketingowcy
• Handlowcy stacjonarni i terenowi
• Przedstawiciele handlowi
• Kierownicy zespołów sprzedażowych
• Pracownicy biura obsługi klienta
• Inżynierowie wspierający sprzedaż
• Marketingowcy

W zależności od potrzeb, realizacja programu uwzględnia doświadczenia handlowe i biznesowe uczestników.

Branżowość szkolenia

Szkolenia biznesowe z techniki sprzedaży przez telefon są dostosowywane do specyfiki firmy i pracujących w niej handlowców. Na szkoleniach omawiane są sytuacje biznesowe, z którymi spotykają się handlowcy. Szkolenia zawierają praktyczne branżowe przykłady, co pozwala sprzedawcom poznać techniki telemarketingu gotowe do zastosowania w ich firmie.
Korzyści ze szkolenia handlowców

Szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon” są ukierunkowane na nawiązywanie kontaktów i umówienia spotkania handlowego - w przypadku sprzedawców terenowych, a w przypadku telemarketingowców są ukierunkowane na telefoniczną sprzedaż. W obu przypadkach szkolenia biznesowe zmierzają do osiągnięcia wzrostu sprzedaży i poprawy zysku ze sprzedaży. Efekty, jakie przynoszą nasze szkolenia biznesowe można oceniać z punktu widzenia samych uczestników szkolenia jak i łącznych efektów dla firmy zatrudniającej handlowców.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

• Udoskonalenie techniki sprzedaży
• Wypracowanie skryptów (narzędzi)
• Łatwiejsze umawianie spotkań
• Osiągnięcie większej skuteczności
• Zwiększenie motywacji do pracy
• Realizacja planów sprzedaży
• Uzyskiwanie premii za wyniki
• Dostrzeżenie możliwości rozwoju
• Mniejsza ilość stresu w sprzedaży

Korzyści biznesowe dla firmy

• Wzrost ilości klientów
• Realizacja planów sprzedaży
• Wzrost przychodów ze sprzedaży
• Lepsza obrona marży i zysku
• Skuteczny zespół handlowy
• Wzrost efektywności sprzedaży
• Wzrost zadowolenia klientów
• Poprawa płynności finansowej
• Umocnienie pozycji na rynku


Metody przeprowadzania szkolenia

szkolenia handlowe - metoda szkolenia sprzedawców

Szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon” są realizowane metodami mieszanymi - łączymy mini wykład z techniki sprzedaży z dużą ilością ćwiczeń, warsztatów i kreatywnych dyskusji. Praktyka pokazuje, że takie rozwiązania przynoszą największe efekty dla sprzedawców. Cechą charakterystyczną stosowanej metody szkolenia z techniki sprzedaży przez telefon jest podniesienie praktycznych i branżowych umiejętności uczestników szkolenia.

 

Stosowane metody

Wprowadzenie do techniki sprzedaży przez telefon mające na celu zapoznanie sprzedawców z zasadami wykorzystywanymi w czasie warsztatów i ćwiczeń.
Warsztaty polegające na stosowaniu techniki sprzedaży przez telefon i wypracowywaniu narzędzi pracy dla handlowców w postaci skryptów rozmów telefonicznych.
Ćwiczenia w postaci scenek z rozmowami telefonicznymi (scenki handlowe nawiązujące do konkretnej techniki sprzedaży, scenki biznesowe nawiązujące do techniki sprzedaży przez telefon), ćwiczeń w prezentowaniu ofert przez telefon i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych, z jakimi spotykają się w pracy zawodowej. Wszystkie ćwiczenia mają charakter branżowy i zmierzają do praktycznego zastosowania techniki sprzedaży przez telefon i utrwalenia zdobytych umiejętności sprzedażowych.
Dyskusji indywidualnych i grupowych nad problemami sprzedażowymi w telemarketingu, z którymi spotykają się handlowcy w kontaktach biznesowych z klientami. Dyskusje mają na celu wypracowanie najskuteczniejszych rozwiązań w danej sytuacji biznesowej.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności doskonalenia handlowców, szkolenia biznesowe są wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamiczne prezentacje, scenki biznesowe - prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego). Dodatkowo w warsztatach i ćwiczeniach stosujemy prace na planszach i arkuszach szkoleniowych. Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności handlowców. Metody te mocno angażują sprzedawców, a wówczas wzrost umiejętności jest wyższy nawet o 50-70% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.
 

Czas i termin szkolenia handlowców

szkolenia handlowe - czas szkolenia sprzedawców
  • Program szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon”, a tym samym czas realizacji szkolenia, jest uzależniony od potrzeb i specyfiki uczestników szkolenia. Firmy najczęściej zamawiają szkolenia jednodniowe (8 godzin szkolenia) lub dwudniowe (16 godzin szkolenia). W sytuacjach, gdy firma zamawiająca szkolenie biznesowe ma ograniczone możliwości zorganizowania dłuższego szkolenia, istnieje możliwość zaprojektowania takiego programu szkolenia, który może zostać przeprowadzony w krótszym czasie (np. 6 godzin).
  • Szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon” mogą być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia, zarówno w godzinach jak i po godzinach pracy handlowców, a także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.

Miejsce szkolenia handlowców

szkolenie handlowe - miejsce szkolenia

Szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon” realizujemy na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla grupy sprzedawców z jednej firmy. Dlatego wiele szkoleń organizujemy w siedzibach firm. Takie rozwiązanie jest najtańszą i najszybszą formą przeszkolenia handlowców. Obniża to koszty firmy zamawiającej szkolenie (firma nie ponosi kosztów przejazdów i hoteli dla handlowców) i jest bardzo wygodne dla sprzedawców. W zależności od potrzeby firmy zamawiającej, szkolenia biznesowe mogą również zostać przeprowadzone w dowolnym miejscu wskazanym przez firmę.

Materiały szkoleniowe i certyfikaty dla handlowców

szkolenia handlowe - materiały dla sprzedawców

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik z programem szkolenia, ćwiczeniami i materiałami warsztatowymi. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Jest to podręcznik każdorazowo dostosowany do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie. Przykłady i techniki zawarte w materiałach szkoleniowych bazują na produktach i rynkach obsługiwanych przez handlowców tego przedsiębiorstwa.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje również imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Cena szkolenia handlowców

szkolenia handlowe - cena szkolenia sprzedawców

Cena przeprowadzenia szkolenia „Techniki sprzedaży przez telefon” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Prosimy o wysłanie e-maila z zapytaniem (podając czas szkolenia, ilość osób i miejsce szkolenia), a my prześlemy propozycję programu szkolenia, informację o metodach szkoleniowych oraz skalkulujemy cenę szkolenia. Zapraszamy Państwa do kontaktu:
• telefonicznego: (22) 669-27-15 lub 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl